Európsky fond regionálneho rozvoja

eu.jpg

           Európska únia

        Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Spoločnosť EURIS, spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 105/2018-2060-2230-N140), s cieľom zvýšiť inovatívnosť procesu strojárskej výroby a kovoobrábania za účelom získania možnosti výroby tvarovo zložitejších výrobkov a zvýšenia celkovej efektívnosti a produktivity práce.

 

Názov projektu Inovácia procesu strojárskej výroby v spoločnosti EURIS, spol. s r.o.
Webové sídlo OP www.opvai.sk
Webové sídlo ÚV SR www.partnerskadohoda.gov.sk