Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov;  ďalej len GDPR.

 1. Prevádzkovateľ: EURIS, spol. s r.o., Šafárikova 116A, 048 01  Rožňava

tel.: 058 7325242, e-mail: euris@euris.sk

 

 1. Kontakt na zodpovednú osobu: 0911 350 166

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov:

3.1. Vyrozumenie zákazníka o dostupnosti tovaru alebo o vybavení zákazky, doručenie tovaru alebo predmetu zákazky zákazníkovi; na právnom základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu. Údaje niektorých zákazníkov sa môžu následne spracúvať v databáze zákazníkov (viď bod 3.5.).

3.2. Objednávanie tovaru a materiálu u dodávateľa a procesy s tým súvisiace; na právnom základe zmluvného vzťahu.

3.3. Komunikácia so zástupcom odberateľa pre realizáciu zákazky; na právnom základe zmluvného alebo predzmluvného vzťahu.

3.4. Poskytnutie finančnej služby, ktorou je sprostredkovanie financovania nákupu na splátky pre zákazníka; na právnom základe zmluvného vzťahu ako sprostredkovateľ. Údaje takýchto zákazníkov sa následne spracúvajú v databáze zákazníkov (viď bod 3.5.).

3.5. Databáza zákazníkov a odberateľov s kontaktnými údajmi; na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je evidencia zákaziek a poskytnutie komfortu pre zákazníka pri vybavovaní obchodných náležitostí. V databáze sa spracúvajú údaje takého zákazníka, ktorý nakupoval na faktúru, na splátky, alebo prostredníctvom kuriérskej služby.

3.6. Databáza uchádzačov o zamestnanie; na právnom základe predzmluvného vzťahu, príp. vyjadreného súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov:
 • Ad 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.: pre účely plnenia zmluvy môžu byť osobné údaje poskytnuté tretím stranám, jednej alebo viacerým z nasledujúcich: kuriérska služba, prepravná služba, poskytovateľ spotrebiteľského financovania, dodávateľ, subdodávateľ
 • Ad 3.5., 3.6.: osobné údaje sa tretím stranám neposkytujú

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:
 • Ad 3.1., 3.2., 3.3.: Kontaktné údaje sa uchovávajú do uzavretia zmluvného prípadu, max. 1 rok od uzavretia. Údaje uvedené v obchodnej dokumentácii sa uchovávajú v zmysle platnej legislatívy (objednávka 5 rokov, dodací list 10 rokov, faktúra 10 rokov).
 • Ad 3.4.: Osobné údaje sa neuchovávajú. Po uzavretí zmluvného prípadu sa odosielajú prevádzkovateľovi, ktorým je poskytovateľ spotrebiteľského financovania.
 • Ad 3.5.: Kontaktné údaje sa uchovávajú 10 rokov od posledného obchodného vzťahu.
 • Ad 3.6.: Do úplného uzavretia výberu na konkrétnu pracovnú pozíciu, max. 1 rok od uzavretia. V prípade že uchádzač udelil výslovný súhlas so spracúvaním, jeho osobné údaje sa uchovávajú najviac po dobu udeleného súhlasu, prípadne do jeho odvolania.

Pozn.:  Doba uchovávania sa počíta od roku nasledujúceho po roku udalosti.

 

 1. V zmysle s GDPR má dotknutá osoba právo:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom
 • na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov
 • namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov
 • na prenosnosť jej osobných údajov
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (len v prípade, že spracúvanie je založené na základe jej súhlasu), bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade podozrenia, že prevádzkovateľ porušil zásady ochrany osobných údajov

Pri uplatňovaní uvedených práv nesmú byť dotknuté ostatné ustanovenia GDPR, ani iné záväzné predpisy, ani práva a slobody iných osôb.

 

 1. - Poskytovanie osobných údajov v prípadoch 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, ktorou je obchodný vzťah (nákup–predaj, služba). V prípade neposkytnutia potrebných údajov prevádzkovateľ nemôže splniť všetky požiadavky druhej strany, alebo nemôže splniť svoj zmluvný záväzok v požadovanej kvalite, prípadne nemôže vôbec naplniť predmet zmluvného vzťahu.

  -  Poskytovanie osobných údajov v prípade 3.6. je požiadavkou, ktorá je potrebná na možné uzavretie zmluvy, ktorou je zamestnanecký vzťah. V prípade neposkytnutia potrebných údajov prevádzkovateľ nemôže posúdiť objektívne parametre uchádzača o zamestnanie. Takýto uchádzač nebude zaradený do databázy a jeho údaje budú hneď skartované, resp. vymazané.

 

 1. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.