Informácie pre vodičov

DOPRAVNO - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

(výňatok)

Obsah

 1. Vjazd do areálu, výjazd
 2. Pohyb vozidiel v areáli
 3. Parkovacie plochy
 4. Vjazd cudzieho vozidla
 5. Poloha areálu v okolitej zástavbe - mapka

 

 1. VJAZD DO AREÁLU, VÝJAZD           

(viď Plán vjazdu a výjazdu)

 

 • Ako miesto pre vjazd do areálu sa prioritne využíva hlavná vstupná brána (vrchná, severná).
 • Pre vjazd je možné použiť aj druhú vstupnú bránu (spodnú, južnú) pred predajňou stavebnín, pokiaľ je otvorená, t.j. v čase prevádzky predajne stavebnín.
 • Pre vozidlá s návesmi či iné dlhé vozidlá, alebo vozidlá s extrémne nízkym podvozkom je vjazd hlavnou vstupnou bránou zakázaný, z dôvodu prudkého klesania s ostrým prechodom. Hrozí zaseknutie vozidla na hrane vozovky v mieste zlomu, následné poškodenie vozidla i vozovky a zastavenie cestnej premávky na frekventovanej križovatke. Z tohto dôvodu je vjazd vybavený dopravnou značkou Zákaz vjazdu vozidiel s dĺžkou prevyšujúcou 13,5 m. Namiesto hlavnej brány treba použiť druhú bránu pred stavebninami. Pozor, vjazd do nej pre dlhé vozidlo je možný len v smere z juhu na sever, teda od kruhového objazdu smerom do mesta.
 • Pri príjazde z nevhodného smeru je možné obísť areál cez výpadovku na Poprad, alebo sa otočiť na kruhovom objazde južne od areálu (pri predajni Citroën), a tak sa dostať k areálu z inej strany (viď Poloha areálu v okolitej zástavbe).
 • Upozornenie pre kamióny: takmer na úrovni druhej (južnej) brány (príjazd do stavebnín) na náprotivnej strane cesty sa v tesnej blízkosti vozovky nachádza stĺp verejného osvetlenia. Ak vodič v tomto mieste najprv zastaví pri okraji vozovky a až následne sa pohne s úmyslom vjazdu do brány, vytáčajúc sa pritom doľava, hrozí zachytenie stĺpa zadnou časťou návesu, ktorá vybočuje vpravo. V tomto prípade je vhodné cúvnuť a začať s vytáčaním skôr.
 • Ak je druhá vstupná brána v danom čase zatvorená, je potrebné koordinovať vjazd vozidla s personálom prevádzkovateľa.
 • Rovnaké pravidlá, ako pre vjazd, platia aj pre výjazd z areálu.
 • Výstraha: pri výjazde hlavnou bránou je nutné venovať zvýšenú pozornosť pohybu chodcov v mieste vyústenia, ktoré križuje chodník, a výhľad je obmedzený z pravej strany múrom, z ľavej strany plechovým oplotením.
 • Upozornenie: Výjazd hlavnou vstupnou bránou je priamo do frekventovanej križovatky. Platí tu povinnosť dať prednosť všetkým vozidlám (i chodcom) vstupujúcim do križovatky, nakoľko areál sa považuje za tzv. miesto ležiace mimo cesty.

 

 1. POHYB VOZIDIEL V AREÁLI

 

 • V areáli prevádzkovateľa platia vo všeobecnosti rovnaké pravidlá ako v cestnej premávke.
 • Prednosť v jazde v areáli nie je upravená dopravným značením; riadi sa pravidlami cestnej premávky pre situácie bez dopravných značiek
 • Najvyššia povolená rýchlosť jazdy vozidiel v areáli je 25 km/h;
 • Rýchlosť jazdy je nutné prispôsobiť stavu povrchu v mieste prejazdu;
 • V areáli nie sú samostatne vyčlenené komunikácie pre pohyb peších osôb. Vozidlá i chodci sa smú pohybovať po rovnakých plochách. Pritom chodci sú povinní dbať na zvýšenú opatrnosť s ohľadom na pohyb vozidiel a vodiči vozidiel sú povinní venovať zvýšenú pozornosť s ohľadom na pohyb osôb.
 • Pri pohybe vozidiel v areáli je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť s ohľadom na tovar, materiál a techniku, ktoré sú uskladnené alebo dočasne uložené na vonkajších plochách, a taktiež s ohľadom na pohyb vysokozdvižných vozíkov.
 • Pre zastavenie a krátkodobé státie vozidiel, najmä v súvislosti s návštevou predajní, nakladaním alebo vykladaním tovaru a podobne, vzhľadom na priestorové možnosti a usporiadanie areálu, nie je možné striktne uplatňovať niektoré ustanovenia pravidiel cestnej premávky. Vodiči vozidiel však musia dbať na ohľaduplnosť voči ostatným vozidlám i osobám, zbytočne vozidlami nezavadzať a nebrániť prejazdu iných vozidiel po dobu dlhšiu, než je nevyhnutné. Pritom sú povinní rešpektovať pokyny personálu.
 • Vodiči vozidiel sú povinní strpieť krátkodobé obmedzenie prejazdu v priestoroch areálu v súvislosti s nakladaním alebo vykladaním tovaru a materiálu, alebo v súvislosti s vykonávaním opráv techniky.

 

 1. Parkovacie plochy

 

 • Zákazníci predajní odstavujú svoje vozidlá na vhodnom mieste pred príslušnou predajňou alebo jej skladom a to na dobu nevyhnutnú pre uskutočnenie nákupu a naloženie tovaru. Inak v areáli nemajú dovolené parkovať.
 • Dodávatelia tovaru a materiálu odstavujú svoje vozidlá na miestach vhodných pre ich vyloženie, na nevyhnutný čas a to aj v prípade, že spôsobia dočasné obmedzenie prejazdu iných vozidiel. Pritom sa riadia pokynmi príslušného personálu prevádzkovateľa.
 • Objednaní dodávatelia služieb smú parkovať na miestach vhodných vzhľadom k vykonávanej činnosti, tak, aby netvorili zbytočnú prekážku v pracovnej činnosti prevádzkovateľa a v pohybe iných vozidiel či osôb, a to po dobu potrebnú k výkonu objednanej činnosti. Pritom sa riadia pokynmi príslušného personálu prevádzkovateľa.
 • Návštevy majú vyhradené parkovacie miesto pred administratívnou budovou.
 • Zaparkované vozidlá musia byť zabezpečené proti zneužitiu.
 • Cudzie vozidlá nemajú dovolené parkovať v areáli, mimo prípadov vyššie uvedených.
 • Je zakázané akékoľvek státie vozidlom na mostovej váhe, pokiaľ sa nejedná o váženie.

 

 1. VJAZD CUDZIEHO VOZIDLA

 

 • Do areálu Euris smie vojsť cudzie vozidlo len v čase sprístupnenia areálu verejnosti; tento čas je daný otváracími hodinami predajne poľnohospodárskej techniky a predajne stavebnín.
 • V čase, keď je areál verejnosti neprístupný, je vjazd cudzích vozidiel vo všeobecnosti zakázaný.
 • Cudzie vozidlá v dobe uzavretia areálu smú vchádzať len v odôvodnených prípadoch a po dohovore s príslušným oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa, ktorý zabezpečí umožnenie vjazdu a výjazdu vozidla. Pobyt vozidla v takýchto prípadoch sa obmedzuje na nevyhnutnú dobu.

poloha-arealu-v-okolitej-zastavbe-mapa.png

Kontakty

EURIS, spol. s.r.o.

Šafárikova 116 A

04801 Rožňava

 

Tel:  + 421 58 732 5242

Fax:  + 421 58 732 6034
Email:  euris@euris.sk